Klauzula informacyjna

Klauzula informacyjna dla rodziców ucznia / ustawowych przedstawicieli ucznia* uczącego się  w Szkole Podstawowej w Babimoście
Załącznik nr  5a do polityki ochrony danych  osobowych .

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679   z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE  (Dz.U.UE.L.2016.119.1) 

informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych Pani/Pana dziecka (ucznia Szkoły) oraz  Pani/Pana (rodziców ucznia)  / ustawowych przedstawicieli ucznia  jest Szkoła Podstawowa w Babimoście z siedzibą
  w Babimoście  przy ul. Żwirki i Wigury 3, tel.: 68 3512657, email: rodo@szkola.babimost.pl
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w Szkole Podstawowej w Babimoście możliwy jest pod numerem tel. 68 3512657 lub adresem email: rodo@szkola.babimost.pl
 3. Dane osobowe Pana/i/ oraz ucznia będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawie o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Odbiorcami danych osobowych są:

a) Ministerstwo Edukacji Narodowej, Okręgowa Komisja Egzaminacyjna, Urząd Miejski
       w Babimoście, Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp., poradnie psychologiczno-pedagogiczne.

b)   pielęgniarka szkolna  – w zakresie  stanu zdrowia  dziecka (ucznia Szkoły),

c)   inspektor BHP Szkoły,

d)   kluby sportowe, towarzystwa, organizatorzy wycieczek szkolnych,

e)   inne szkoły, organizacje którym Szkoła udostępnia dane osobowe ucznia  w ramach

       uczestnictwa ucznia w olimpiadach, konkursach szkolnych.

f)    policja

g)   sądy

h)   OPS

i)    Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

 1. Pana/Pani oraz ucznia dane osobowe przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Zielonej Górze.
 2. Posiada Pan/i prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 3. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 4. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa w Babimoście im. Bojowników o Wolność Ziemi Babimojskiej
  Szkoła Podstawowa w Babimoście
  ul. Żwirki i Wigury 3
  66-110 Babimost
 • tel., fax: 68 351 2155
  tel. 68 351 2657

Galeria zdjęć