Nabór uzupełniający do klasy pierwszej szkoły podstawowej

Dyrektor Zespołu Szkół w Babimoście ogłasza nabór na sześć wolnych miejsc do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej. Wniosek o przyjęcie dziecka można pobrać w sekretariacie szkoły. Zgodnie z harmonogramem rekrutacji  należy go złożyć w terminie od 8 maja do  10 maja 2017 r.

Do wniosku załącza się:

  1. Kserokopię aktu urodzenia dziecka
  2. Zdjęcie dziecka o wymiarach 32 x 40 mm
  3. Kartę pomocniczą
  4. Dokumentację potwierdzającą spełnianie kryteriów ustalonych przez organ prowadzący

Ponadto w przypadku dzieci urodzonych w 2011 roku do wniosku załącza się jeden
z poniższych dokumentów:

  1. Zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2016/2017 lub
  2. Opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Kryteria ustalone przez Radę Miejską w Babimoście

Lp. Nazwa kryterium Liczba punktów Dokumenty niezbędne do potwierdzenia kryterium
1. Rodzeństwo kandydata spełnia obowiązek szkolny w danej szkole 5 Potwierdza dyrektor na podstawie dokumentacji będącej w posiadaniu danej szkoły
2. Kandydat uczęszczał do przedszkola na terenie Gminy Babimost 3 Oświadczenie rodzica (opiekuna prawnego)
3. Przynajmniej jeden z rodziców (opiekunów prawnych) kandydata jest zatrudniony na terenie Gminy Babimost 2 Zaświadczenie o zatrudnieniu rodzica (opiekuna prawnego) na terenie Gminy Babimost lub wydruk z ewidencji CEIDG o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Gminy Babimost
4. Kandydat zamieszkuje na terenie Gminy Babimost 2 Oświadczenie rodziców (opiekunów prawnych) o zamieszkiwaniu

W postępowaniu rekrutacyjnym punkty uzyskane za poszczególne kryteria sumuje się.

W przypadku jednakowej liczby punktów decyduje kolejność składania kompletnych wniosków.

Comments are closed.